Hệ thống Kết nối giao tiếp với Hải quan giám sát cảng biển Smart TOSCM

Smart TOSCM - Smart Terminal Operating System To Customs Monitor - Thực hiện kết nối trao đổi dữ liệu giữa hệ thống phần mềm Khai thác cảng và Hệ thống Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM - Vietnam Automated System for Seaport Customs Management), giúp doanh nghiệp kinh doanh Kho - Bãi - Cảng có thể xác định trạng thái thông quan của lô hàng, luồng tờ khai một cách tự động, đồng thời chủ động gửi thông tin hàng hoá vào cảng, khu vực giám sát hải quan (Get In) tới Hải quan và Tự động gửi thông tin sau khi hàng hoá rời khỏi khu vực giám sát hải quan (hàng ra khỏi cổng, hàng lên tàu, lên salan và rời cảng) (Get Out) tới cơ quan Hải quan

Đặc tính nổi trội của Hệ thống
- Là sản phẩm duy nhất hiện tại có thể kết nối đủ cả 4 loại hàng: Container/ Kiện/ Rời/ Lỏng tới Hải quan giám sát
- Ký chữ ký số tập trung trên 01 Server, tiết kiệm và đảm bảo an toàn về sử dụng chữ ký số cho cảng, tránh nhân viên sử dụng chữ ký số ký không kiểm soát các văn bản của cảng khi gửi ra ngoài
- Hỗ trợ hai cơ chế sẵn sàng gửi/ nhận dữ liệu: Tự động hoặc Bằng tay
- Kết nối dữ liệu trực tiếp từ các phần mềm Khai thác cảng do Gentech/ Intecom phát triển (GTOS/ CTOS/ STOS...)
- Cho phép kết nối dữ liệu với bất kỳ hệ thống phần mềm khai thác cảng, bao gồm cả sản phẩm trong nước lẫn nước ngoài (như CATOS, Tideworks, NGEN, NAVIS N4...)
- Phù hợp và liên tục cập nhật theo các chuẩn kết nối mới nhất của Cục CNTT & TK Hải quan - Tổng cục Hải quan
- Đáp ứng đúng các tiêu chí theo thông tư 39/2018/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Sử dụng chữ ký số của tất cả các nhà cung cấp tại Việt Nam (Viettel CA, Bkav CA, VNPT-CA, CA2 - NACENCOMM, FPT CA, SAFE-CA, NEWTEL-CA, SmartSign-CA), chấp nhận sử dụng chữ ký số trên USB Token và trên HSM

Các chức năng của hệ thống

Phân hệ Thông tin giao tiếp chung

- Lấy thông tin tàu cập cảng từ Hải quan

- Tự động mapping thông tin tàu từ Hải quan và tàu trên hệ thống khai thác (STOS, GTOS, CTOS, TOS - Tideworks, CATOS)

- Gửi sơ đồ kho bãi cảng đến Hải quan

- Cập nhật sơ đồ kho bãi cảng đến Hải quan theo thời gian thực

-...

Phân hệ Ứng dụng trên máy chủ

- Tự động ký số từ các yêu cầu tại máy trạm bằng Token CA hoặc HSM
- Tự động gửi/ nhận Message tự động đến Hệ thống Hải quan
- Tự động gửi dữ liệu từ các Queue nhận dữ liệu độc lập từ phần mềm khai thác (STOS, GTOS, CTOS, TOS - Tidework, CATOS)
- Tự động nhận dữ liệu phản hồi từ Hệ thống của Hải quan
- Giám sát quá trình gửi/ nhận message giữa các hệ thống
- Chỉ cần 01 chữ ký số duy nhất để trên Server, tránh được hoàn toàn việc sử dụng chữ ký số thiếu kiểm soát của doanh nghiệp cảng
- Log toàn bộ các message gửi/nhận giữa các hệ thống
- ...

Giao tiếp hàng Container

- Tiếp nhận danh sách Tàu Container từ Hải quan
- Tiếp nhận danh sách Container xếp dỡ tại cảng từ E-Manifest của Hải quan
- Tiếp nhận danh sách Container cần soi chiếu trước khi ra khỏi cảng
- Xin số định danh Container chuyển cảng, chuyển khẩu
- Gửi danh sách Container sai khác khi xếp dỡ giữa cảng và E-Manifes Hải quan
- Kết nối nhận dữ liệu Container hạ bãi/ vào cảng trực tiếp từ Hệ thống khai thác cảng (như STOS/ GTOS/ TOS-Tideworks, CATOS ...
- Gửi Container hạ bãi trực tiếp từ hiện trường tới Hải quan
- Sửa thông tin Container hạ bãi (nếu cập nhật sai)
- Huỷ thông tin Container hạ bãi (nếu cập nhật nhầm/ container không vào cảng)
- Thông báo tới Hải quan thay đổi niêm phong Container
- Thông báo tới Hải quan thay đổi thông tin hàng hoá trong Container
- Thông báo tới Hải quan khi rút hàng hoá ra khỏi Container tại kho CFS
- Kiểm tra Container đủ điều kiện ra khỏi Khu vực giám sát Hải quan (KVGSHQ) theo Số container
- Kiểm tra Container đủ điều kiện ra khỏi Khu vực giám sát Hải quan (KVGSHQ) theo Số Tờ khai
- Thông báo tới Hải quan theo thời gian thực khi Container ra khỏi cảng có chứng từ
- Thông báo tới Hải quan theo thời gian thực khi Container ra khỏi cảng không chứng từ
- ...

Giao tiếp Hàng rời

- Tiếp nhận danh sách Tàu hàng rời làm hàng tại cảng

- Tiếp nhận danh sách hàng rời/ số định danh hàng hoá từ Hải quan

- Thông báo sai khác Manifest hàng rời giữa Cảng và Hải quan

- Kết nối nhận dữ liệu hàng rời hạ bãi/ vào cảng trực tiếp từ Hệ thống khai thác cảng (như STOS/ CTOS ...)

- Thông báo danh sách chuyến xe/ salan xếp dỡ hàng rời đưa hàng vào KV GSHQ (Vào cảng/ Hạ bãi - Get In)

- Thông báo trạng thái đã Get In hết hàng từ tàu tới Hải quan

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo vận đơn

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo tờ khai

- Gửi thông tin hàng ra khỏi cảng cho từng chuyến xe vận tải (đường bộ) hoặc salan (đường thuỷ) hoặc tàu (sang mạn/ làm hàng ngoài neo/ vịnh) tự động

-...

Giao tiếp Hàng kiện/ hàng thiết bị/ Ro-Ro...

- Tiếp nhận danh sách Tàu hàng bao kiện/ thiết bi/ Ro-Ro làm hàng tại cảng

- Tiếp nhận danh sách hàng kiện/ số định danh hàng hoá từ Hải quan

- Thông báo sai khác Manifest hàng kiện giữa Cảng và Hải quan

- Kết nối nhận dữ liệu hàng kiện hạ bãi/ vào cảng trực tiếp từ Hệ thống khai thác cảng (như STOS/ CTOS ...)

- Thông báo danh sách chuyến xe/ salan xếp dỡ hàng kiện đưa hàng vào KV GSHQ (Vào cảng/ Hạ bãi - Get In)

- Thông báo trạng thái đã Get In hết hàng từ tàu tới Hải quan

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo vận đơn

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo tờ khai

- Gửi thông tin hàng ra khỏi cảng cho từng chuyến xe vận tải (đường bộ) hoặc salan (đường thuỷ) hoặc tàu (sang mạn/ làm hàng ngoài neo/ vịnh) tự động

-...

Giao tiếp Hàng Lỏng

- Tiếp nhận danh sách Tàu chở hàng lỏng làm hàng tại cảng

- Tiếp nhận danh sách hàng lỏng/ số định danh hàng hoá từ Hải quan

- Thông báo sai khác Manifest hàng lỏng giữa Cảng và Hải quan

- Kết nối nhận dữ liệu hàng lỏng hạ bãi/ vào cảng trực tiếp từ Hệ thống khai thác cảng (như STOS/ CTOS ...) hoặc kết nối trực tiếp với hệ thống đồng hồ đo hàng lỏng sau khi bơm vào kho/ bồn của khách hàng

- Thông báo danh sách chuyến xe chở hàng lỏng hoặc từ đường ống bơm đưa hàng lỏng vào KV GSHQ (Vào cảng/ Hạ bãi - Get In)

- Thông báo trạng thái đã Get In hết hàng từ tàu tàu tới Hải quan

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo vận đơn

- Kiểm tra trạng thái luồng tờ khai, tình trạng được phép ra khỏi khu vực GSHQ của lô hàng theo tờ khai

- Gửi thông tin hàng ra khỏi cảng cho từng chuyến xe vận tải hoặc sau các lần bơm hàng lỏng qua đường ống trực tiếp từ tàu

-...

Kiến trúc hệ thống kết nối hải qua Smart TOSCM
Sơ đồ luồng dữ liệu giữa Smart TOSCM và VASSCM

Kiến trúc tổng thể và Sơ đồ luồng giao tiếp dữ liệu giữa hệ thống Giao tiếp hải quan (Smart TOSCM) và hệ thống Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM)

Kiến trúc hệ thống kết nối hải qua Smart TOSCM
Sơ đồ thiết kế hệ thống mạng Smart TOS

Phân hệ mã hoá, ký số và gửi/ nhận message giao tiếp giữa Smart TOSCM và VASSCM

Sử dụng Hệ thống Kết nối giao tiếp cảng biển Smart TOSCM tại Chi cục Hải quan Cái Lân
Tập huấn sử dụng hệ thống VASSCM tại Hải quan Quảng Ninh

Tập huấn sử dụng phần mềm Hải quan điện tử tại cảng biển (VASSCM) và Hệ thống kết nối giao tiếp với Hải quan từ cảng (Smart TOSCM) tại Cảng CICT và Chi cục Hải quan Cái Lân (thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh)